ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

คัมภีร์ผู้บริหาร
หมวด : การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์ : เอ็กเปอร์เน็ท
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ :     คุณกำลังจะขึ้นมาเป็นผู้บริหาร เพราะคุณประสบความสำเร็จในการทำงานให้องค์กร เมื่อคุณทำงานได้ดี ตรงเวลา มีทักษะ ความรู้ และความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ ก็แน่นอนว่าคุณย่อมได้รับการมอบหมายให้แสดงบทบาทที่ทวีความสำคัญยิ่งขึ้น ซึ่งในหนังสือเล่มนี้ คุณจะได้พบกับคำแนะนำอย่างเป็นขั้นตอนในการทำงานให้สำเร็จ แนวคิดและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศจากประสบการณ์จริงของผู้บริหารชั้นนำของโลก และเครื่องมือในการประเมินและแบบฝึกหัดให้ทดลองปฏิบัติจริง พร้อมสรุปรวมทักษะที่สำคัญในการเป็นผู้บริหารจากผู้เชี่ยวชาญใน Harvard Business Review อาทิเช่น Daniel Goleman, Clayton Christensen, Jonh Kotter และ Michael Porter อีกด้วย สารบัญ ส่วนที่ 1 "ทัศนคติที่สำคัญสำหรับผู้บริหำร/ผู้นำ" - การก้าวสู่การเป็นผู้บริหาร/ผู้นำ - การสร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือ ฯลฯ ส่วนที่ 2 "การบริหารจัดการตนเอง" - การทำตนให้เป็นผู้ที่ทุกคนนอมรับ - สื่อสารอย่างมีประสิทธิผล ฯลฯ ส่วนที่ 3 "การบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา" - การมอบหมายงานอย่างมั่นใจ - สอนงานให้ได้ผล ฯลฯ ส่วนที่ 4 "การบริหารจัดการทีมงาน" - การเป็นผู้นำทีมงาน - ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ ส่วนที่ 5 "การบริหารจัดการธุรกิจ" - เริ่มที่กลยุทธ์เป็นสำคัญ - อ่านงบการเงิน