ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

คอมพิวเตอร์กับงานสำนักงาน เล่ม 1 โปรแกรมประมวลผลคำ Word 2007
หมวด : คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : ฝ่ายผลิตหนังสือตำราวิชาการคอมพิวเตอร์
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : เป็นการศึกษาความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานเอกสาร โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word 2007 เนื้อหาจะประกอบด้วย การใช้งานคอมพิวเตอร์กับงานเอกสารในสำนักงาน การพิมพ์งานและจัดการแฟ้มข้อมูล การจัดรูปแบบเอกสาร การสร้างตาราง การทำงานกับสไตล์และเท็มเพลต การทำงานกับกราฟิกในเอกสาร การสร้างจดหมายเวียน โดยจะอธิบายการใช้งานและคำสั่งต่างๆ อย่างละเอียดและเป็นขั้นตอน พร้อมภาพประกอบชัดเจน