ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

พัฒนาแอปพลิเคชันด้วย Visual Basic 2008
หมวด : คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : บัญชา ปะสีละเตสัง
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : Visual Basic 2008 ได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มเติมเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเขียนโปรแกรมเข้ามาหลายรูปแบบ ทำให้เรามีแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมที่หลากหลายขึ้น ซึ่งในหนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นให้ผู้อ่านได้เข้าใจหลักการที่จำเป็นของการใช้ Visual Basic ควบคู่ไปกับแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้งาน เพิ่มทักษะในการเขียนโปรแกรมและช่วยให้เรามองเห็นแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้งานได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น