ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

การเงินส่วนบุคคล
หมวด : บริหารธุรกิจ-การเงิน
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : นำเสนอเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "การเงินส่วนบุคคล" ตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาระดับ ปวช. พุทธศักราช 2545 ปรับปรุง พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการ หมวดวิชาพื้นฐาน เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับการเงินส่วนบุคคล งบประมาณ การออมเงิน การลงทุนแบบต่างๆ การวางแผนการเงินเพื่อที่อยู่อาศัย เพื่อยานพาหนะ และรายจ่ายอื่นๆ การวางแผนเพื่อวัยเกษียณอายุ และการบริหารการเงินส่วนบุคคลเพื่อความพอเพียง ซึ่งทุกบทเรียนมีการเสริมสร้างการเรียนรู้ มีแบบประเมินผลการเรียนรู้และใบงาน เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ และฝึกทักษะการปฏิบัติ รวมทั้งได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในเนื้อหาการเรียนด้วย      ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองบนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตนเอง และการใช้ความรู้ ความรอบคอบ มีคุณธรรม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ