ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ
หมวด : กลุ่มสาระภาษาไทย
สำนักพิมพ์ : พัฒนาวิชาการ (2535)
ผู้แต่ง : อ.วัชรี เกิดคำ
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : - หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาครบถ้วนตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ยังประกอบไปด้วยสาระสำคัญตลอดจนฝึกฝนทักษะทางภาษาจากกิจกรรมประเมินผลท้ายบท